Algemene voorwaarden voor gebruikers van Bureau voor Ontwikkeling & Groei, KvK 56772874, gevestigd te Oss.

Deze voorwaarden bestaan uit twee delen: Deel 1. Algemene bepalingen en Deel 2. Aanvullende bepalingen bij programma’s en events

Deel 1: Algemene bepalingen

Artikel 1 – Definities Bureau voor Ontwikkeling & Groei

Bureau voor Ontwikkeling & Groei

Bureau voor Ontwikkeling & Groei ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56772874, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden, zoals in dit document staan beschreven.

Dienst

Alle huidige en toekomstige diensten, al dan niet elektronisch of digitaal, die Bureau voor Ontwikkeling & Groei aanbiedt, waaronder maar niet beperkt tot de website, digitale applicaties, digitale nieuwsvoorzieningen en archieven, opleidingen, trainingen, persoonlijke coaching en evenementen en alle abonnementen. De in deze voorwaarden bedoelde diensten, zijn diensten die toegankelijk zijn met een account of waarvoor op een andere wijze een overeenkomst gesloten moet zijn met Bureau voor Ontwikkeling & Groei.

Gebruiker

Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruikmaakt van de diensten van Bureau voor Ontwikkeling & Groei, waaronder maar niet uitsluitend de website, digitale applicaties, digitale nieuwsvoorzieningen, archieven, opleidingen, trainingen, persoonlijke coaching, evenementen en abonnementen die Bureau voor Ontwikkeling & Groei aanbiedt.

Adverteerder

De onderneming of de rechtspersoon die een advertentieovereenkomst, ten behoeve van het plaatsen van een advertentie op een website van Bureau voor Ontwikkeling & Groei, wenst te sluiten of heeft gesloten met Bureau voor Ontwikkeling & Groei.

Overeenkomst

De overeengekomen afspraak inclusief bijbehorende bedragen en voorwaarden.

Website

De website www.bvog.nl en alle gerelateerde sub domeinen, beheerd door Bureau voor Ontwikkeling & Groei.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen en op elk gebruik van de diensten van Bureau voor Ontwikkeling & Groei zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig artikel 2.6.

2.2 In aanvulling op Deel 1 van de Algemene Voorwaarden is al naar gelang de aard van de overeenkomst tevens Deel 2 van toepassing. In geval van tegenstrijdigheid tussen de verschillende delen prevaleert het bijzondere deel boven het algemene deel. In geval van strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en een individuele overeenkomst, prevaleert de individuele overeenkomst.

2.3 De Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar gesteld op de Website, alwaar de gebruiker de Algemene Voorwaarden kan downloaden. Op verzoek zal Bureau voor Ontwikkeling & Groei een PDF van de Algemene Voorwaarden kosteloos toezenden per mail.

2.4 Door de diensten van Bureau voor Ontwikkeling & Groei, waarvoor een overeenkomst of account nodig is, te gebruiken, verklaart de gebruiker zich bekend en akkoord met de Algemene Voorwaarden.

2.5 Bureau voor Ontwikkeling & Groei is gerechtigd de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten. Indien gebruiker niet akkoord is met de wijzigingen, kan gebruiker de overeenkomst met Bureau voor Ontwikkeling & Groei beëindigen, althans het account opheffen indien er verder geen sprake is van een overeenkomst, voor de ingangsdatum van de gewijzigde Algemene Voorwaarden.

2.6 In de gevallen waarin de betreffende overeenkomst en de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal Bureau voor Ontwikkeling & Groei een regeling treffen naar redelijkheid.

2.7 De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of on-verbindendheid van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan.

Artikel 3 – Aansprakelijkheid

3.1 Taal-, spel-, of vergelijkbare fouten kunnen Bureau voor Ontwikkeling & Groei niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Bureau voor Ontwikkeling & Groei in het leven roepen.

3.2 Bureau voor Ontwikkeling & Groei is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de Website of links naar websites van derden op haar website of het gebruik van andere technische faciliteiten.

3.3 De informatie op de Website en binnen de overige diensten van Bureau voor Ontwikkeling & Groei is op zorgvuldige wijze en naar beste kunnen door Bureau voor Ontwikkeling & Groei samengesteld. Bureau voor Ontwikkeling & Groei is evenwel op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve informatie op de website of binnen de geleverde diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

3.4 Bureau voor Ontwikkeling & Groei is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, geleden verlies of gederfde winst of gevolgschade, van welke aard dan ook, als gevolg van het gebruik van de Website of de op de Website beschikbaar gestelde informatie, althans schade als gevolg van het handelen op basis van die informatie.

3.5 De aansprakelijkheid van Bureau voor Ontwikkeling & Groei overstijgt nimmer het overeengekomen bedrag of factuurbedrag, althans de som waarvoor Bureau voor Ontwikkeling & Groei verzekerd is.

Artikel 4 – Intellectueel eigendom

4.1 Op alle inhoud en opmaak (waaronder mede, maar niet limitatief, begrepen: teksten, foto’s, logo’s, tekeningen, andere afbeeldingen, geluidsfragmenten, films, databestanden, met inbegrip van de lay-out, en kenmerkende kleurencombinaties, domeinnamen) van de Website en de overige diensten van Bureau voor Ontwikkeling & Groei rusten rechten van intellectuele eigendom. Gebruik is enkel toegestaan met uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de rechthebbende.

4.2 Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Bureau voor Ontwikkeling & Groei en/of de rechthebbende, niet toegestaan om (eventueel: delen van) de programma’s of overige diensten openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te exploiteren in zowel Nederlands geschrift als vertaald of enige andere vorm, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

4.3 Indien de gebruiker de intellectuele eigendomsrechten van Bureau voor Ontwikkeling & Groei schendt, is de gebruiker aansprakelijk voor alle schade die Bureau voor Ontwikkeling & Groei daardoor of in verband daarmee lijdt. Bureau voor Ontwikkeling & Groei behoudt zich het recht voor om sancties op te leggen en schadevergoeding te vorderen.

Artikel 5 – Privacy

5.1 Bureau voor Ontwikkeling & Groei zal persoonsgegevens als bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens op vertrouwelijke wijze behandelen conform het op de Website gepubliceerde privacy & cookies beleid. De gebruiker verklaart de privacyverklaring te hebben gelezen en is daarmee akkoord.

Artikel 6 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

6.1 Op elke overeenkomst en op elke levering van Diensten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

6.2 Indien de gebruiker klachten heeft, zal hij deze eerst voor moeten leggen aan Bureau voor Ontwikkeling & Groei, opdat partijen gezamenlijk tot een passende oplossing kunnen komen.

6.3 De rechtbank in ’s-Hertogenbosch is in eerste aanleg exclusief bevoegd kennis te nemen van enig geschil voortvloeiend uit een Overeenkomst, een Dienst of de Algemene Voorwaarden.

6.4 Indien de gebruiker niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, is de rechtbank bevoegd in het arrondissement waar de gebruiker woonplaats heeft.

Deel 2: Aanvullende bepalingen bij programma’s en events

Deze bepalingen gelden als aanvullende voorwaarden op de Algemene Voorwaarden van Bureau voor Ontwikkeling & Groei.

Artikel 1 – Definities

Deelnemer

De natuurlijke persoon die een overeenkomst heeft gesloten voor een programma van Bureau voor Ontwikkeling & Groei.

Programma

Trainingen, webinars, (online) workshops, individuele coaching, masterclasses, opleidingen en andere betaalde activiteiten aangeboden en/of georganiseerd door Bureau voor Ontwikkeling & Groei.

Event

Evenement georganiseerd door Bureau voor Ontwikkeling & Groei.

Artikel 2 – Inschrijving

2.1 Inschrijven voor een programma of event gebeurt uitsluitend online, tenzij anders is overeengekomen. Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst. Bureau voor Ontwikkeling & Groei bevestigt per e-mail separaat de inschrijving, tenzij anders overeengekomen.

2.2 Bureau voor Ontwikkeling & Groei behoudt zich het recht voor een inschrijving binnen vijf werkdagen na kennisname van de inschrijving door de deelnemer zonder opgave van reden te weigeren. Indien een inschrijving door Bureau voor Ontwikkeling & Groei wordt geweigerd, komt de betalingsverplichting van de deelnemer te vervallen, althans zal Bureau voor Ontwikkeling & Groei het reeds betaalde bedrag binnen 30 dagen na weigering terugbetalen aan de geweigerde deelnemer door middel van een bankoverschrijving naar het bankrekeningnummer waarmee de betaling werd verricht.

2.3 Door de inschrijving aanvaardt de deelnemer tevens de Algemene Voorwaarden.

2.4 De gegevens van de deelnemer van een event of programma kunnen beschikbaar worden gesteld aan partners die betrokken zijn bij de organisatie van het betreffende event.

Artikel 3 – Ontbinden inschrijving programma

3.1 Het ontbinden van een overeenkomst kan alleen per e-mail. Een ontbinding is pas voltooid wanneer de deelnemer een bevestiging heeft ontvangen per mail. Ontbinden kan via info@bvog.nl

3.2 De deelnemer heeft bij het door Bureau voor Ontwikkeling & Groei ontbinden van een overeenkomst m.b.t. een programma of event geen recht op een (aanvullende) schadevergoeding; iedere verdere aansprakelijkheid voor de kant van Bureau voor Ontwikkeling & Groei is uitgesloten.

3.3 Tot 30 dagen voor aanvang van een programma georganiseerd door Bureau voor Ontwikkeling & Groei is kosteloze ontbinding door de deelnemer mogelijk, waarbij de betalingsverplichting met betrekking tot het programma of event komt te vervallen.

3.4 a. Binnen 30 dagen en tot 15 dagen voor aanvang van een programma of event georganiseerd door Bureau voor Ontwikkeling & Groei bedragen de ontbindingskosten 50% van het inschrijfgeld en/of het overeengekomen bedrag in rekening gebracht.

3.4 b. Binnen 14 dagen voor aanvang van een programma of event georganiseerd door Bureau voor Ontwikkeling & Groei bedragen de ontbindingskosten 100% van het inschrijfgeld en/of het overeengekomen bedrag in rekening gebracht.

3.5 Bij het niet verschijnen van de deelnemer bij een programma of event is de deelnemer het gehele overeengekomen bedrag verschuldigd.

3.6 Restitutie van (een gedeelte van) de inschrijfkosten, althans het overeengekomen bedrag vindt alleen plaats indien er sprake is van een ernstige ziekte of calamiteit. Bureau voor Ontwikkeling & Groei bepaalt naar eigen inzicht wanneer hiervan sprake is. Restitutie vindt nimmer plaats indien de deelnemer aanspraak kan maken op een verzekering omtrent annulering.

Artikel 4 – Wijziging

4.1 Indien door omstandigheden een programma onverhoopt geen doorgang kan vinden, zal Bureau voor Ontwikkeling & Groei trachten binnen een afzienbare termijn te zorgen voor een vervangend(e) programma op een andere datum. Indien dit niet mogelijk is en Bureau voor Ontwikkeling & Groei het programma geen doorgang laat vinden zal Bureau voor Ontwikkeling & Groei het inschrijfgeld restitueren aan de deelnemer. Restitutie van het overeengekomen bedrag vindt tevens plaats indien de deelnemer op de nieuw bepaalde datum niet deel kan of wil nemen aan het programma.

4.2 Bureau voor Ontwikkeling & Groei behoudt zich het recht voor aangekondigde trainers of sprekers te vervangen door een andere bekwame trainer of spreker, zonder enig recht op ontbinding door de deelnemer.

4.3 Tot 30 dagen voor aanvang van het programma of event georganiseerd door Bureau voor Ontwikkeling & Groei is het mogelijk je inschrijving kosteloos te verplaatsen, mits de training ook op een alternatieve datum wordt aangeboden.

4.4 Aan informatie op de website en andere online platforms en media waarop/waarin uitingen van Bureau voor Ontwikkeling & Groei staan vermeld aangaande programma’s kunnen geen rechten worden ontleend.

4.5 Bureau voor Ontwikkeling & Groei behoudt zich het recht voor het event of programma ten opzichte van de aankondiging zowel organisatorisch als inhoudelijk aan te passen, waaronder maar niet uitsluitend het betrekken van de actualiteit, zonder daarover vooraf de deelnemer in te lichten en zonder dat daarmee door de deelnemer een recht van ontbinding toekomt.

4.6 Bureau voor Ontwikkeling & Groei behoudt zich het recht voor de locatie en/of het tijdstip van het programma te veranderen, op te schorten of het programma geen doorgang te laten vinden bij onvoldoende inschrijvingen. Er zijn onvoldoende inschrijvingen wanneer daar naar mening van Bureau voor Ontwikkeling & Groei sprake van is. Dit kan per programma verschillen. De deelnemer zal hierover in het algemeen uiterlijk één week voorafgaande aan het programma geïnformeerd worden. In bijzondere omstandigheden kan deze termijn overschreden worden en geldt een minimale termijn van 24 uur voorafgaande aan de start van het programma.

Artikel 5 – Betaling

5.1 Bureau voor Ontwikkeling & Groei verzendt per e-mail een factuur en/of een uitnodiging tot directe betaling. De deelnemer is te allen tijde verplicht voorafgaand aan het programma het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de deelnemer geen digitale factuur kan verwerken en een papieren factuur opvraagt, kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.

5.2. Bureau voor Ontwikkeling & Groei hanteert een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij anders is aangegeven. Betaling dient tenminste door Bureau voor Ontwikkeling & Groei ontvangen te zijn 24 uur voor aanvang van het programma event, indien er binnen 14 dagen tot aanvang pas een inschrijving heeft plaatsgevonden. Te allen tijde dient de betaling te zijn ontvangen voor aanvang van het programma of event.

5.3. Bij niet tijdige of onvolledige betaling, behoudt Bureau voor Ontwikkeling & Groei zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten van deelname. Hierbij blijft de betalingsverplichting in stand.

5.4 In geval van te late betaling is de deelnemer een rente van 3% per maand en incassokosten verschuldigd.

Artikel 6 – Evaluatie

6.1 Bureau voor Ontwikkeling & Groei spant zich in om te zorgen voor een adequate en deugdelijke kwaliteit van de aangeboden programma’s. Na afloop ontvangt de deelnemer mogelijk een evaluatieformulier.  Bureau voor Ontwikkeling & Groei zal dat geheel anoniem verwerken om de programma’s waar nodig te verbeteren alsmede haar trainers, sprekers en andere betrokkenen te beoordelen.

6.2 Eventuele klachten over de (kwaliteit van de) door Bureau voor Ontwikkeling & Groei geleverde programma’s dienen binnen uiterlijk 14 dagen na uitvoering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan Bureau voor Ontwikkeling & Groei kenbaar worden gemaakt via info@bvog.nl of t.a.v. Bureau voor Ontwikkeling & Groei, 5345 AJ Oss. Klachten na deze termijn worden niet in behandeling genomen.